លុយ

លុយ

កាក់

ឈ្មោះ

តម្លៃ

សរសេរជា:

កាក់ 1
nickel 2
3 dime
ត្រីមាស 4
កន្លះដុល្លារ 5
ប្រាក់ដុល្លារប្រាក់ 6
មួយរយ
ប្រាំសេន
ដប់សេន
ម្ភៃប្រាំសេន
ហាសិបសេន
មួយដុល្លារ
1c $ .01
5c $ .05
10c $ .10
25c $ .25
50c $ .50
$ 1.00

រូបិយប័ណ្ណ

ឈ្មោះ

ពេលខ្លះយើងនិយាយថា:

តម្លៃ

សរសេរជា:

វិក័យប័ត្រប្រាក់ 7 (មួយ)
8 វិក័យប័ត្រប្រាំដុល្លារ
9 វិក័យប័ត្រដប់ដុល្លារ
10 ម្ភៃដុល្លារវិក័យប័ត្រ
វិក័យប័ត្រហាសិបដុល្លារ 11
លុយ 12 (មួយ) រយដុល្លារ
មួយ
ប្រាំ
មួយដប់
ម្ភៃមួយ
ហាសិប
មួយ​រយ
មួយដុល្លារ
ប្រាំដុល្លារ
ដប់ដុល្លារ
ម្ភៃដុល្លារ
ហាសិបដុល្លារ
មួយ​រយ​ដុល្លារ​អាមេរិក
$ 1.00
$ 5.00
$ 10.00
$ 20.00
$ 50.00
$ 100.00