ធនាគារ

ធនាគារ


A ធ្វើប្រាក់បញ្ញើ
B ធ្វើការដកប្រាក់
C ទូទាត់មូលប្បទានប័ត្រ
D ទទួលបានការត្រួតពិនិត្យរបស់អ្នកដំណើរ
អ៊ីបើកគណនី
F នឹងស្នើសុំកម្ចី
ប្រាក់ប្តូររូបិយប័ណ្ណ G

ប័ណ្ណដាក់ប្រាក់ 1
ប័ណ្ណដកប្រាក់ 2
ពិនិត្យ 3
ពិនិត្យមើល 4
សៀវភៅធនាគារ / សៀវភៅគណនី 5
កាតអេធីអឹម 6
កាតឥណទាន 7
បង្គោល 8 (ធនាគារ)
ប្រអប់ដាក់ប្រាក់សុវត្ថិភាព 9
គ្រូ 10
សន្តិសុខ 11
ម៉ាស៊ីន ATM (ម៉ាស៊ីន) / ម៉ាស៊ីនសាច់ប្រាក់ 12
មន្រ្តីធនាគារ 13