បសុសត្វ - អាហារសមុទ្រ - ស្សីហ្វីស

បសុបក្សី

16 ។ ទាំងមូល (សាច់មាន់)
17 ។ បំបែក
18 ។ ត្រីមាស

19 ។ ភ្លៅ
20 ។ ជើង
21 ។ សុដន់
22 ។ ស្លាប
23 ។ ទួរគី

24 ។ សាច់​មាន់
25 ។ ទា

អាហារសមុទ្រ

26 ។ ត្រី

27 ។ ទាំងមូល

28 ។ filet
29 ។ សាច់អាំង
Sheiifish

30 ។ បង្កង

31 ។ បង្គា
32 ។ clam (s)
33 ។ អយស្ទ័រ (s)
34 ។ មឹក

35 ។ កន្ត្រាក់
36 ។ ក្តាម