ផ្លែឈើ

ផ្លែឈើ

ផ្លែប៉ោម 1
កាំរស្មី 2
pear 3
ចេក 4
5 plantain
plum 6
apricot 7
នំប៉័ង 8
9 kiwi
លាមក 10
ស្វាយ 11
12 fig
ដូង 13
ផ្លែប័រ 14
15 cantaloupe
ទឹកឃ្មុំ 16 (Melon)
ឪឡឹក 17
ម្នាស់ 18
ក្រូចថ្លុង 19
ក្រូចឆ្មា 20
21 lime
ទឹកក្រូច 22
សាច់ក្រក 23
ទំពាំងបាយជូ 24
cherries 25
26 prunes
កាលបរិច្ឆេទ 27
raisins 28
គ្រាប់ 29
raspberries 30
bluebellries 31
strawberries 32

ផ្លែឈើ - អាហារ - វចនានុក្រមរូបភាព

ផ្លែឈើ - អាហារ - វចនានុក្រមរូបភាព

សាច់ក្រក 1

ក្រូចថ្លុង 2

ក្រូចឆ្មា 3

4 lime

ទឹកក្រូច 5

ផ្លែឈើ - អាហារ - វចនានុក្រមរូបភាព

ទំពាំងបាយជូ 6

ម្នាស់ 7

ចេក 8

ផ្លែឈើ - អាហារ - វចនានុក្រមរូបភាព

Melon ទឹកឃ្មុំ 9

ផ្លែប័រ 10

11 kiwi

លាមក 12

ស្វាយ 13

apricot 14

សណ្តែកពណ៌ 15

កាំរស្មី 16

ផ្លែឈើ - អាហារ - វចនានុក្រមរូបភាព

ផ្លែប៉ោម 21

pear 22

ឪឡឹក 23

plum 24

strawberry 25

raspberry 26

blueberry 27

28 rhubarb

29 cherry

បន្លែ 17

18 fig

កាត់ចេញ 19

កាលបរិច្ឆេទ 20

ផ្លែឈើ - អាហារ - វចនានុក្រមរូបភាព

NUTS

hazelnut 30

31 Walnut

ដូង 32

គ្រាប់ចង្កោម 33 Brazil

អាល់ម៉ុង 34

សណ្តែកដី 35

គ្រាប់ស្វាយចន្ទី 36