ហាង

ហាង


ទិញមួយ
ត្រឡប់មកវិញ
C ផ្លាស់ប្តូរ
ឃព្យាយាម
អ៊ីបង់ប្រាក់
F ទទួលបានព័ត៌មានអំពី

សញ្ញាលក់ 1
ស្លាក 2
ស្លាកតំលៃ 3
បង្កាន់ដៃ 4
បញ្ចុះតម្លៃ 5
ទំហំ 6
សម្ភារៈ 7
សេចក្តីណែនាំអំពីការថែទាំ 8
តម្លៃធម្មតារបស់ 9
តម្លៃលក់ 10
តម្លៃ 11
ពន្ធលើការលក់ 12
តម្លៃសរុប 13