ពណ៌

បទភ្លេងឥន្ទធនូ

ខៀវនិងទឹកក្រូចនិងពណ៌ផ្កាឈូកនិងពណ៌បៃតង។
លឿងនិងស្វាយនិងក្រហម។
ខ្ញុំអាចមើលឃើញឥន្ធនូមួយ។
សូមមើលឥន្ធនូមួយ,
ឡើងលើក្បាលរបស់ខ្ញុំ។

1.red
2 ។ លឿង
ពណ៌ 3 ។ ពណ៌ខៀវខ្ចី
4 ។ ពណ៌ខៀវចាស់
5 ។ បៃតង
6 ។ ពណ៌ស្វាយ
7 ។ ឬ
8.brown
9.white
10.black
11 ។ ពណ៌ប្រផេះ
12 ។ ពណ៌ផ្កាឈូក